Kategória: ObjectPascal

Zmenené: 19. november 2008

Základná štruktúra programu

Programovací jazyk Pascal je známy svojou prísnou typovou kontrolou i kontrolou syntaxe. Ak chcete vytvoriť program, musíte dodržať určité pravidlá, pretože na nich je Pascal postavený. V tomto článočku sa pokúsim ozrejmiť ako vyzerá základná štruktúra programu.

Základná štruktúra programu v jazyku Pascal vyzerá takto:

program meno;

{ deklarácia jednotiek }
uses  unit1, unit2, ...

{ deklarácia návestí }
label lab1, lab2, ... ;

{ deklarácia konštánt }
const  meno = hodnota;

{ deklarácia typov }
type  meno = typ;

{ deklarácia premenných }
var  meno : typ;

{ deklarácie procedúr a funkcií }

begin
  { zoznam príkazov }
end.

Nie všetky časti štruktúry sú povinné, ale ak ich použijete, platí pre ich poradie jedno pravidlo. To pravidlo znie, že príslušný prvok (konštanta, typ, premenná, …) musí byť deklarovaná pred jeho prvým použitím. Jednotlivé deklarácia sa môžu v programe vyskytovať aj viac krát.

Deklarácia programu

Deklarácia programu pozostáva z kľúčového slova program, nasledovaného samotným menom programu. Túto časť musí obsahovať každý program.

Deklarácia jednotiek

Deklarácia jednotiek obsahuje kľúčové slovo uses, nasledované zoznamom mien jednotlivých programových jednotiek (unit), ktoré program pri svojom behu využíva. Mená jednotiek sú oddelené čiarkou.

uses crt, unix;

Deklarácia návestí

Deklarácia návestí začína kľúčovým slovom label, za ktorým nasleduje zoznam všetkých návestí, ktoré sú v programe použité. Jednotlivé návestia sú oddelené čiarkou.

label zaciatok, koniec;

Deklarácia konštánt

Deklarácia konštánt obsahuje deklaráciu hodnôt konštánt a začína kľúčovým slovom const, za ktorým nasledujú dvojice meno_konštanty = hodnota_konštanty. Každá takéto dvojica je oddelená bodkočiarkou:

const CisloMesiaca = 5;
  Mesiac = 'Máj';

Deklarácia typov

Deklarácia typov umožňuje deklarovať vlastné mená pre typy premenných, ako aj deklaráciu vlastných typov. Začína kľúčovým slovom type, nasledovaným dvojicami meno_typu = definícia_typu. Aj tieto dvojice sú oddelené bodkočiarkami:

type Ciselny = Integer;
 TZaznam = record
    id : Integer;
    meno : String[25];
  end;

Deklarácia premenných

Často spomínaná prísna typová kontrola v Pascale vyžaduje deklaráciu typu každej premennej. A to sa deje práve v tejto časti, ktorá začína kľúčovým slovom var, nasledovaným zoznamom premenných a ich typov. Premenné je možné deklarovaťpo jednej, alebo je možné aj zlúčenie viacerých premenných rovnakého typu do jednej deklarácie:

var Cislo1 : Real;
  Cislo2, Cislo3,
  Cislo4 : Integer;
  mojZaznam : TZaznam;

Deklarácia procedúr a funkcií

V tejto časti musia byť deklarované všetky podprogramy, ktoré sú použité v programe.

Telo programu

Táto časť je tiež povinná, rovnako ako deklarácia programu. Začína kľúčovým slovom begin a končí kľúčovým slovom end, za ktorým je bodka, ako na konci vety. Medzi týmito kľúčovými slovami je samotný program.

Príklad

Celkom na záver príklad klasického Ahoj svet prgoramu, ktorý obsahuje len povinné časti a jeho jedinou úlohou je po spustení vypísať text Ahoj svet .

program ahoj;

begin
  writeln('Ahoj svet');
end.