Spolok extra triezvych

Spolok extra triezvych vznikol registráciou na Ministerstve vnútra dňa 22.septembra 2003 azahlavný cieľ si postavil pomáhať abstinujúcim alkoholikom v ich úsilí o abstinenciu.

../_images/logoset.jpg

Aby som bol presný, podľa Stanov spolku je jeho cieľom:

 • spájať ľudí, ktorých hlavným cieľom je výchova a smerovanie k trvalej abstinencii od návykových látok, resocializácia abstinujúcich a svojou činnosťou dopĺňať extramurárnu starostlivosť o abstinujúcich.
 • vyvíjať aktivity smerujúce k:
  • tvorbe, rozvoju ochrane, obnove a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt zdravého životného štýlu;
  • ochrane ľudských práv a základných slobôd;
  • ochrane a podpore zdravia;
  • vzdelávaniu.

Na splnenie svojho cieľa Spolok organizuje Stretnutia každý druhý utorok o 17 00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku. Tieto stretnutia organizuje za pomoci mesta Kežmarok, na základe Zmluvy o poskytovaní resocializačnej služby pre Kežmarčanov, ale dvere nezatvára pred nikým.

Upozornenie

Na stretnutiach nie sú vyberané žiadne poplatky (teda žiadne povinné poplatky).

Stretnutia nemajú pevne stanovený program alebo pravidlá. Rešpektujeme však, a vyžadujeme rešpektovať, niektoré zásady:

 • na stretnutia príď triezvy,
 • vo vzťahu k verejnosti zachovávaj mlčanlivosť o osobných problémoch zúčastnených,
 • neurážaj sa, ak ostatní nesúhlasia s Tvojim názorom,
 • nevnucuj svoj spôsob abstinovania iným,
 • nechaj, nech si každý vytvorí svoj vlastný spôsob abstinencie,
 • rešpektuj pravidlá dialógu.