Kategória: VirtualBox

Zmenené: 6. november 2010

VirtualBox – snímky

Funkcia VirtualBoxu, nazvaná Snímky je úžasná vec na pokusy, ktoré môžete s virtuálnym strojom robiť. Aké pokusy? No napríklad s novým softvérom. Predstavte si situáciu, nájdete na nete odkaz na nový úžasný, perfektný a jedinečný program a chcete ho používať. Nainštalujete ho a… nič. Prosto nefunguje. Tak ho odinštalujete, ale naozaj sa odinštaloval úplne?

Záložka Snímky vo VirtualBox

To vlastne nikdy poriadne neviete, pokiaľ detailne nesledujete čo a kde všetko nainštaloval. Ak si však pred inštaláciou systému urobíte snímku aktuálneho stavu, môžete sa do tohoto stavu (disku a teda aj systému) vrátiť kedykoľvek neskôr, a tak si byť celkom istý, že po Vašich pokusoch neostala v systéme žiadna stopa.

Snímky v GUI

Po vytvorení virtuálneho počítača sú snímky dostupné na samostatnej záložke, kde je vlastne zachytený „Aktuálny stav“ počítača, samozrejme toho virtuálneho. V hornej časti záložky sú dostupné ikony, určené na manipuláciou so snímkami.

Ako vidno na obrázku, na začiatku je dostupná len jedna možnosť, nazvaná „Vytvoriť snímok“. Po kliknutí na ňu, program ponúkne dialógové okno, v ktorom je dobré zadať snímku nejaké meno, najlepšie samo-vysvetľujúce. A nižšie je možno doplniť detailný vysvetľujúci popis. Určite nie je dobré podľahnúť pocitu veď si to budem pamätať. Ľahko sa môže stať, že sa v snímkoch stratíte, preto naozaj venujte chvíľku popisu tak, aby ste aj po dlhšej dobe vedeli, prečo a načo bola snímka vytvorená.

Dialóg vytvorenia novej snímka

Vytvorím si snímok systému hneď po inštalácii, pred tým ako sa pustím do inštalácie iného softvéru, aby som sa v prípade potreby nemusel trápiť s inštaláciou od začiatku. Po vytvorení snímku vyzerá záložka Snímky napríklad takto:

Stromová štruktúra snímkov

Stromová štruktúra snímkov prehľadne ukazuje hierarchiu dedenia (áno, z jedného snímku je možné vytvárať ďalší a z neho ďalší, aťď). Po vytvorení snímku program sprístupní aj ďalšie ovládacie prvky. Celkom vpravo je tlačidlo, ktoré zobrazí podrobnosti snímku, ktoré ste zadali pri jeho vytvorení a niektoré ďalšie detaily o virtuálnom stroji.

Druhá sprava je ikona, ktorej krížik to napovedá, určená na odstránenie snímku. V prípade jej použitia bude aktuálny snímok („Po inštalácii driverov“) zo systému odstránený. To je presne funkcia, ktorá sa zíde v prípade, že nainštalovaný softvér (alebo iný pokus) funguje správne a chcem si ho v systéme ponechať. Jej použitie bude mať za následok, že stav snímkov bude vyzerať celkom ako na začiatku, teda k dispozícii bude len „Aktuálny stav“. Samozrejme, túto funkciu možno použiť aj keď máte snímkov viac prosto odstráni z hierarchie stav uložený vo vybratom snímku.

Prečo si snímok jednoducho neponechám? Odpoveď je v spôsobe akým snímky pracujú. Od okamihu vytvorenia snímku nepracuje VirtualBox so súborom virtuálneho disku priamo, ale vytvorí si nový, do ktorého ukladá zmeny oproti tomu pôvodnému. Toto ukladanie zmien spotrebováva systémové zdroje, a tak virtuálny stroj nepracuje tak rýchlo ako by mohol. Preto, keď snímok stratí význam (a výkon je dôležitý), je dobré zbytočný snímok odstrániť…

Odstraňovanie snímku môže nejaký čas trvať, záleží to od množstva vykonaných zmien, ale priebeh ukazuje prostý dialóg:

Odstraňovanie snímky VBox_Snapshot05.png

Ak v záložke Snímky vyberiem Aktuálny stav, zmení sa dostupnosť nástrojov, ako vidno na obrázku vpravo. Účel prvej ikony zľava som už popísal, ale pre zopakovanie, slúži na vytvorenie nového snímku. Pribudli však dve ikony. Ich význam je veľmi podobný. Obe ikony vrátia stav virtuálneho stroja do okamihu vytvorenia snímku. Rozdiel spočíva v tom, čo sa stane so snímkou. Ikona s jednou šípkou (Vrátiť k aktuálnemu snímku) zachová snímok, len vráti stav počítača do stavu uloženého v snímku. Druhé tlačidlo tiež vráti stav, ale zároveň zahodí snímok.

Priznám sa, že hoci túto vymoženosť (Snímky) používam, často sa vo význame jednotlivých operácií mýlim, preto krátke grafické zhrnutie:

Zhrnutie tlačidiel rozhrania snímiek

Snímky v CLI

Správa snímkov z príkazového riadku je jednoduchá, slúži na to príkaz snapshot nástroja VBoxManage:

VBoxManage snapshot <uuid>|<name>
          take <name> [--description <desc>] [--pause] |
          delete <uuid>|<name> |
          restore <uuid>|<name> |
          edit <uuid>|<name>|--current
             [--name <name>]
             [--description <desc>] |
          showvminfo <uuid>|<name>

Ako možno vytušiť z jednotlivých parametrov. snímky možno vytvárať aj rušiť, či upravovať.

Vytvorenie snímka

Na vytvorenie snímka aktuálneho stavu systému je potrebné identifikovať virtuálny stroj a to buď pomocou mena alebo UUID, zadať meno snímku a prípadne jej popis:

VBoxManage snapshot "DebServer" take snimok1-instal -description "Snímok po inštalácii"

Týmto príkazom vytvorím snímok virtuálneho stroja DebServer, ktorá bude nazvaná snimok1-instal a bude mu pridelený popis “ Snímok po inštalácii „. Počítajte s tým, že vytvorenie a uloženie snímku môže nejakú dobu trvať. Aby počas vytvárania snímku nenastali v systéme nejaké zmeny, VirtualBox počas jej vytvárania zneprístupní príslušný virtuálny stroj. Samozrejme, môžete si vytvárať toľko snímkov, koľko potrebujete (a koľko hardvér dovoli).

Po vytvorení snímku systému, môžete so systémom pokojne experimentovať, pretože ak sa prihodí niečo neočakávané a systém prestane štartovať alebo bude inak blbnúť, stačí obnoviť snímok systému a dostanete sa do stavu keď to ešte všetko fungovalo tak ako malo.

Obnovenie zo snímky

Takže, ak sa systém začal správať inak ako som chceli, najprv ho vypnem

VBoxManage controlvm "DebServer" poweroff

a potom ho vrátim k stavu uloženému v snímku, nazvanej snimok1-instal , pomocou príkazu

VBoxManage snapshot "DebServer" restore snimok1-instal

Po obnovení snímku sú všetky zmeny, urobené v systéme po vytvorení snímku, stratené, vrátane všetkých zmien konfigurácie a zmien v súborovom systéme. Toto správanie je možné ovplyvniť použitím “ Writethrough “ disku, ktorý sa chová ako normálny disk, ale neovplyvňuje ho obnovovanie snímok.

Odstránenie snímku

Ak po vykonaných zmenách zistím, že je všetko v poriadku a chcem aby východzí systém používal toto nastavenie, je možné snímok zahodiť:

VBoxManage snapshot "DebServer" delete snimok1-instal

Zahodením snímku sa zapíšu zmeny vykonané po jej vytvorení do východzieho stavu, prípadne do predchádzajúceho snímku, ak ich má virtuálny stroj viac.

Úprava snímku

Pomocou príkazu edit je možné zmeniť meno alebo popis aktuálneho alebo zadaného snímku, napríklad

VboxManage snapshot "DebServer" edit snimok1-instal \
          -name snimok-poinst -description "Zachytený poinštalačný stav"

V tomto prípade mením snimok1-instal. A dávam mu nové meno snimok-poinst s novým popisom Zachytený poinštalačný stav.

Zobrazenie informácií

Ako poslednú som si nechal možnosť zobrazenia informácií o snímke:

VboxManage snapshot "DebServer" showvminfosnimok-poinst

V tomto prípade už zobrazujem podrobnosti o snímku s novým menom, tak ako som si ju premenoval v predchádzajúcom kroku.