Kategória: Linux a sieť

Zmenené: 18. február 2011

Šifrovaný LDAP

Keď ste si nastavili centrálnu autentizáciu prostredníctvom servera OpenLDAP, určite nie je dobrý nápad komunikovať otvorene, ale lepším nápadom je zvýšiť úroveň bezpečnosti pomocou TLS/SSL. Nie je to problém, ale isté úskalia to skrýva.

Najprv som chcel tento popis zahrnúť do článku s popisom inštalácie OpenLDAP, ale potom som si povedal, že najmä začínajúci správcovia ocenia aj krátky popis ako sa dostať k certifikátom.

Certifikát slúži na overenie, či potvrdenie. Že čoho? V podstate čohokoľvek a iste ste sa s ním stretli aj mimo IT, ale v IT sa používa na overenie (alebo potvrdenie), že niekto (alebo niečo) je to, za čo sa vydáva. V tomto prípade bude využitý na overenie servera, že je to naozaj server, ktorý klient žiada, a že sa tam cestou po sieti nevotrel nejaký iný, falošný server.

Certifikát možno získať v podstate dvoma spôsobmi. Prvým je získanie (vytvorenie si) certifikátu podpísaného nejakou certifikačnou autoritou (CA). Za toto podpísanie sa platí, i preto je tento spôsob vhodný najmä v komerčnej sfére. Druhým spôsobom je vytvorenie si certifikátu, ktorý si podpíšete sami, teda nebude podpísaný známou CA. Vo svojej podstate sú tieto certifikáty rovnocenné, ale ten, ktorý si podpíšete sami, bude v klientoch považovaný za nedôveryhodný a bude vyžadovať potvrdenie dôveryhodnosti (spôsoby sú rôzne), pretože vás (ako CA) nikto nepozná.

Vytvorenie certifikátu

Na počiatočné overenie funkčnosti plne postačí certifikát, ktorý si podpíšete sami. Takýto certifikát môžete vygenerovať pomocou nástrojov openssl, ktoré máte pravdepodobne už nainštalované:

openssl req -new -x509 -days 1098 -out moj_cert.p em -keyout moj_key.pem

Čo zadané parametre znamenajú?

 • -new – vytvoriť novú žiadosť;
 • -x509 – vytvoriť certifikát podpísaný sám sebou (self-signed);
 • -out meno_súboru – súbor, do ktorého bude uložený certifikát;
 • -keyout meno_súboru – súbor, do ktorého bude zapísaný kľúč;
 • -days počet_dní – doba platnosti certikátu.

Možno pridať ešte aj parameter:

 • -nodes vygenerovaný kľúč nebude zašifrovaný (a teda nebude potrebné heslo).

Pri generovaní certifikátu budete požiadaný o niekoľko informácií:

 • heslo (2×) – ak má byť kľúč zašifrovaný;
 • Common Name – meno servera (u mňa debserver.skk);
 • ostatné veci nie sú dôležité a môžu byť ponechané prázdne, len dajte pozor názve spoločnosti, ktoré má predvolenú hodnotu.

Ako výsledok generovania sú v aktuálnom adresári dva súbory, konkrétne moj_cert.pem a moj_key.pem. Ako ich mená napovedajú, jeden obsahuje certifikát a druhý zase kľúč, ale nazvať ich môžete ľubovoľne. Ich nainštalovanie je jednoduché a spočíva v prekopírovaní do adresárov:

 • súbor certifikátu do /etc/ssl/certs/
 • súbor kľúča do /etc/ssl/private/
cp moj _cert.pem /etc/ssl/certs/
cp moj_key.pem /etc/ssl/private/

Úplne rovnaký efekt možno docieliť vygenerovaním certifikátu pomocou nástroja certtool z balíka gnutls-bin:

certtool --generate-privkey --outfile moj_key.pe m
certtool --generate-self-signed --load-privkey moj_key.pem --outfile moj_cert.pem

Problém!!!

Debian Squeeze vytvára adresár /etc/ssl/private vlastnený root:root s právami 700, čo má za následok, že OpenLDAP nedokáže tam umiestnený certifikát čítať. Niektoré iné programy čítajú SSL certifikáty ešte pred tým, ako sa zbavia práv root a spustia sa pod svojim používateľom, čo OpenLDAP v Squeeze zjavne nerobí.

Wiki Debianu o tom taktne mlčí, spomína len riešenie v Lenny, ktoré v tomto prípade nepomôže. Aké sú teda možnosti? Možno urobiť tento adresár dostupný pre všetkých, to je ale veľmi nebezpečný nápad, pretože si bude môcť každý tento súkromný kľúč nie len prečítať, ale aj skopírovať a použiť!

Tip

Ako správne poznamenal v komentári GeorgeWH, problém možno v squeeze riešiť inštaláciou balíka ssl-cert a následným pridaním používateľa openldap do skupiny ssl-cert!

Oveľa bezpečnejšie sa mi zdá prispôsobiť si odporúčané riešenie z Lenny, a teda vytvoriť systémovú skupinu ssl-cert:

addgroup --system ssl-cert

Pridať používateľa openldap (východzie nastavenie slapd) do tejto skupiny:

addgroup openldap ssl-cert

No a teraz prispôsobiť práva spomínaného adresára tak, aby bol jeho obsah prístupný používateľom skupiny ssl-cert:

chown :ssl-cert /etc/ssl/private
chmod 710 /etc/ssl/private/

Nastavenie servera

Po vygenerovaní a nainštalovaní certifikátu a kľúča, treba serveru OpenLDAP oznámiť, kde má certifikáty hľadať. Import súboru LDIF mi nefungoval, preto treba zmeny zadať priamo:

ldapmodify -X EXTERNAL -H ldapi:///

dn: cn=config
add: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/moj_cert.pem
-
add: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/moj_key.pem
-
add: olcTLSVerifyClient
olcTLSVerifyClient: never

Pokiaľ používate podpísaný certifikát (aj vlastnú CA), môžete pridať aj cestu k súboru s používanými CA:

add: TLSCACertificateFile
TLSCACertificateFile /etc/ssl/certs/men o_súboru

Po nastavení ciest k certifikátom už možno zapnúť podporu LDAPS v /etc/default/slapd pridaním ldaps:// do parametra SLAPD_SERVICES:

SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldaps:/// ldapi:///"

Prípadne nastaviť server tak, aby nešifrovane bežal len na lokálnych spojeniach:

SLAPD_SERVICES="ldap://127.0.0.1/ ldaps:/// ldapi:/// "

A po tomto všetkom treba server reštartovať:

invoke-rc.d slapd restart

Nastavenie klienta

Pokus o pripojenie k LDAPS s východzím nastavením vedie k chybe:

ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1)

Táto chyba je spôsobená nedôveryhodným (self-signed) certifikátom, na testovacie účely postačí odstrániť nastavenie TLS_CACERT a zmeniť nastavenie kontroly certifikátu v /etc/ldap/ldap.conf na hodnotu never alebo allow:

#TLS_CACERT ...
TLS_REQCERT allow

Aby mohol byť použitý bezpečný protokol aj v nástrojoch NSS a PAM, je treba nastaviť v súboroch /etc/libnss-ldap.conf a /etc/pam_ldap.conf niektoré parametre. Najmä treba nastaviť správnu URI:

uri ldaps://127.0.0.1/

Zapnúť aj používanie SSL pomocou

ssl start_tls
ssl on