Kategória: Linux a sieť

Zmenené: 31. máj 2013

Pomsta spamerom?

Fenomén nevyžiadanej elektronickej pošty objavili aj naši (rozumej slovenskí) podnikatelia. SPAMy od Slovákov majú tú výhodu, že im môžete bez problémov zavolať a osobne sa ich spýtať na niektoré veci. Občas to robím napr. keď mám chuť niekomu vynadať a podobne, tak títo tiežpodnikatelia si o takýto telefonát priam koledujú

Mnoho ľudí sa diví, čo mi na spamoch vadí. No, vadí mi najmä to, že si páni podnikatelia urobili bizňis aj pomocou služieb, ktoré si platím (moja emailová schránka), a bez toho, aby sa chceli podieľať na nákladoch, chcú len zarábať. Potom mi vadí to, že otravujú každý takýto email (ak nebol vyfiltrovaný spamovým filtrom), treba ručne ako SPAM označiť. No a keďže sú tieto správy v slovenčine, následne bývajú ako SPAM filtrom označené aj regulárne správy, ktoré zase treba kontrolovať, a tak neustále dokola.

Tip

Som si vedomý toho, že boj so SPAMom nevyhrám, ale prečo by som ho mal nechať bez povšimnutia (a trestu)?

Čo na to zákon?

Začnime základnými pojmami Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu (wikipédia), pričom sa nejedná len o správy do fór, či komentárov webových stránok, ale i správy elektornickou poštou, či okamžitými správami (IM). Tu zdôrazním, že pojem SPAM predpokladá hromadné rozosielanie, ale v Zákone 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách § 62 je popísaná nevyžiadaná komunikácia:

§ 62 Nevyžiadaná komunikácia

(1) Elektronická pošta je textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.

(2) Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

(3) Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa odseku 2 sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore s osobitným predpisom.

(4) Odsek 2 sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.

Ako sami vidíte, tu už o hromadnom posielaní nie je ani slovo. Ale ako to teda s tou nevyžiadanou komunikáciou (i naďalej spam) je? Jednoducho:

 • nevyžiadaná komunikácia je správa doručená cez verejnú sieť (teda internet, telefón a podobne)
 • firma musí mať váš súhlas vopred, ak nie ste jej zákazníkom a ste fyzická osoba,
 • firma nemusí mať váš súhlas vopred, ak ste jej zákazníkom, ale musí umožniť odmietnutie takýchto správ,
 • ak sa jedná o firemnú schránku (myslené firma, ktorá je právnickou osobou), nie je predchádzajúci súhlas podľa odseku 2 vyžadovaný, ale povinnosť možnosti odmietnutia platí.

Tu vnímam ako otázne nevyžiadanú komunikáciu konkrétnemu zamestnancovi je to email právnickej osoby alebo fyzickej osoby to je otázka!

Čo ak zákon ignorujú?

Žiadny zákon ešte nikdy ničomu sám o sebe nezabránil. Ani tento zákon veľa nespraví, keď sa niekto rozhodne ignorovať ho (o právnom povedomí Slovákov sa toho popísalo už veľa je nízke až žiadne). Takže je veľmi pravdepodobné, že aj napriek jasnému zákazu sa nájdu podnikatelia, ktorí sú presvedčení, že celý svet čaká len na to, aby si mohli čítať ich ponuku najúžasnejších a najlepších výrobkov. Ale aj na takých Zákon 351/2011 Z.z. pamätá:

§ 73

(3) Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa

 1. § 13 ods. 1, § 15 ods. 1 a 4, § 36 ods. 1, § 32 ods. 1, § 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40 ods. 1, § 62 ods. 2 a 3, § 63 ods. 2, § 65 ods. 3, pokutu do výšky 300 000 eur, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa,

Takže, bez ohľadu na to, či ide o súkromnú osobu, živnostníka alebo firmu (právnickú osobu), každý môže dostať pokutu až 300 000,–, čo podľa mňa stojí za námahu takéto porušovanie nahlásiť. Otázkou ostáva komu to nahlásiť, ale odpoveď na ňu vôbec nie je zložitá a je v tom istom zákone:

§ 6

(1) Orgány štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú

 1. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

(3) Úrad ako národný regulátor a cenový orgán7) v oblasti elektronických komunikácií

 1. ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

Inými slovami, nahlasovanie nevyžiadanej komunikácie je potrebné smerovať na Telekomunikačný úrad SR. A netreba v tomto nahlasovaní hľadať žiadnu vedu. Napíšete (na papier):

 • kto ste (svoje meno a adresu)
 • komu to adresujete (Telekomunikačný úrad SR)
 • čo chcete (nevyžiadaná komunikácia)
 • kto vás obťažuje nevyžiadanou komunikáciou (ideálne je obchodné meno, IČO, atď., ale pokojne nahláste aj neznámych odosielateľov)
 • ak ste zákazník, je dobré spomenúť, že ste odmietli takúto komunikáciu, resp. že v správe nie je uvedené ako ju odmietnuť a podobne,
 • pripojiť vytlačený email (alebo len popísať telefonát a pod.)

Čo s tým Telekomunikačný úrad urobí, mi je ťažko vopred odhadnúť, každopádne ale je povinný postupovať v zmysle Správneho poriadku, a teda minimálne začať konanie a potom vás informovať o jeho výsledku.

Iná možnosť?

Samozrejme, vždy existuje iná možnosť. Tou inou možnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia. Ono totiž SPAM často (ale nie vždy) je reklamou a v takom prípade sa na neho vzťahujú ustanovia Zákona 147/2001 Z.z. o reklame. Konkrétne:

§ 3 Všeobecné požiadavky na reklamu

(7) Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.

(8) Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

A porušovanie zákona o reklame už smrdí nekalým podnikaním, takže hurá na SOI, dokonca by som povedal, že SOI je ešte lepšia voľba, pretože vyslovene vyžaduje súhlas vopred, a to bez rozlíšenia fyzických a právnických osôb. A to nehovorím, že taká obchodná inšpekcia môže pri kontrole pozrieť aj iné veci (ja viem, že som idealista).

Ešte iná možnosť?

Ako som spomenul, rád spamujúcim občas zavolám. Prípadne napíšem a položím otázku, či sa ich ešte nikto nedotýkal zatvorenou päsťou. Možno si poviete, že to nie je práve slušné no, možno nie, ale k takémuto konaniu ma prinútili vlastným konaním, takže konám v nutnej obrane Je zaujímavé, že Slovak Telecom moju, slušne prednesenú, žiadosť, aby mi už netelefonali, odignoroval. Odignoroval dokonca aj moju hlasno prednesenú žiadosť. Odkedy som ale tomu hlasu v telefóne naozaj škaredo (ale naozaj škaredo) vynadal, mám pokoj!

Nedávno ma však napadla ešte jedna možnosť, a to bojovať proti nim ich vlastnými zbraňami. Čo myslím? No, pekne postupne internet je plný postupov ako ochrániť svoju emailovú adresu pred rôznymi robotmi. Účel takejto ochrany je veľmi jednoduchý aby sa adrese nedostali SPAMeri. A čo takto im takéto adresy vyslovene ponúknuť? Takže som si pripravil prostý textový súbor, do ktorého vkladám adresy takýchto tiežpodnikateľov (vrátane tých, ktorí na svojej stránke nemajú možnosť maily neposielať). Na stránke som pripravil odkaz, ktorý síce nie je viditeľný (ľudí tam posielať netreba), ale roboty ho nájdu, na emailoch si pochutnajú, napr. takto:

<div style="display:none"><a href="cesta/k/súboru.txt">zoznam emailov</a></div>

Tak, páni tiežpodnikatelia, ja vám to prajem.

Záver

Čo dodať na záver? Azda len to, aby ste si dali pozor na české návody, sú v podstate správne, ale v Čechách nevyžiadanú komunikáciu rieši úplne iný úrad (ich obchodná inšpekcia). A ešte jednu vec, odkaz na tento zoznam adries neplánujem urobiť v stránke dostupný aj bežným ľuďom, pretože si jednak myslím, že slušní ľudia to nepotrebujú, a jednak im nechcem robiť reklamu.